วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสร้างความร่วมมือและความตระหนักในการลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมของคนในเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้กับชุมชนและประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง