วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับอำเภอ (ศปง.อพม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานดังกล่าว ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับอำเภอ (ศปง.อพม.) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานพื้นที่ เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการดูแล สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับอำเภอ จะเปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 2