วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมข้อมูลข่าวสารทางราชการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชนของตนเอง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง