ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (เลือกสรร) ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 นั้น