ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 3 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561