วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อตามฤดูกาล พร้อมด้วยท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีท่านวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร