วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม โดยสำนักการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เกิดความรู้รักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ รู้หลักแนวทางในการดำเนินชีวิตในสังคมที่ถูกต้อง โดยมีการรับฟังการบรรยายธรรมะและร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ณ ห้องชมพูพันธ์ุทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร