วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการเแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการค้าอาหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเพื่อเป็นการรับรองสถานประกอบการด้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง