วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 07.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการและได้เรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีคุณภาพเหมาะสมตามวัย โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี ความใกล้ชิดระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่)