วันที่ 26 กันยายน 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และใบประกาศเกียรติบัตรผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ปี 2561 ซึ่งนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้นางสาวเด่นปากร บุญรอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดีเด่น ปี2561 ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนางนารี บุษบงค์ ได้รับใบประกาศเกียรติผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่นและนางนภพรรษ อมรแมนนันท์ ได้รับได้รับใบประกาศเกียรติผู้ัจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ปี2561 ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี