ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561