วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในสำหรับนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬาปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา