วันที่จันทร์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศพนักงานจ้าง (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจในภารกิจหน้าที่ของตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง