วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้นำขวดพลาสติก เศษกระดาษ และสิ่งของที่ไม่ใช้ นำมาขายตามโครงการการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อสร้างความร่วมมือและความตระหนักในการลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมของคนในเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้กับชุมชนและประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง