วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล โดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินด้วยความละเอียดรอบครอบ ถูกต้องและครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การประเมินกำหนด สามารถนำไปสู่การพัฒนาแก้ไข และปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5