ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุดราชการ (วันเสาร์)

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ดำเนินโครงการขยายเวลาการให้บริการประชาชน เพื่อให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของการปฏิรูประบบราชการ ภายใต้กรอบของระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ดี นั้น