ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง ประชาสัมพัธ์การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ดังนี้