ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทองครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 เพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้งพิจารณาร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561