วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย เป็นประธาน และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานต่างๆ ให้ได้ทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง