เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย เป็นประธานโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมดังกล่าว โดยเทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่ร่วมกันคิด ร่วมกันค้นข้อมูล และเพื่อให้รู้ และเข้าใจชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่จัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง