วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทราบและมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคหัด ถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันจากพยาบาลวิชาชีพสถานีอนามัยวัดบางไผ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทราบและมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคหัด ถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันจากพยาบาลวิชาชีพสถานีอนามัยวัดบางไผ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5