ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษา

ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562