ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง ฝึกอบรมอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562