ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 12 ตำแหน่ง ดังนี้