นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในการจัดแถลงข่าวรณรงค์และเชิญชวนจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 (อาคารเก่า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในการนี้ เทศบาลเมืองบางบัวทองได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯดังกล่าวข้างต้นด้วย