เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2561 กองวิชาการและแผนงานได้จัดทำ โครงการทบทวนจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ จังหวัดราชบุรี และได้ศึกษาดูงานที่ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน