รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง