สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI THAI) "กระท้อนห่อบางกร่าง" สามารถยื่นใบขออนุญาต ได้ตั้งแต่มกราคม - 31 มีนาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอ