ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561

ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นั้น