วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสวัสดิการสังคม ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง