วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม โดยมีบุคลากรในส่วนราชการ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง