ข่าวประชาสัมพันธ์!!


รับสมัครโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การทำหมอนหลอดกาแฟเพื่อสุขภาพ”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สนใจสมัครที่งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม โทร. 02 - 5717673 - 6 ต่อ 1311

ภายใน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562