วันที่ 16 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขจัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทราบและมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันจากพยาบาลวิชาชีพสถานีอนามัยวัดบางไผ่ ณ ห้องประชุม ชั้น 5เทศบาลเมืองบางบัวทอง