ข่าวประชาสัมพันธ์!!!

การรับลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2562 

รับลงทะเบียนต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการรับลงทะเบียนดังนี้

 เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 
(1 ต.ค. 59 ถึง 30 ก.ย. 60)
 เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2561 
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
 เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2562 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

การรับเงิน

เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 61 ได้รับ 
รายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียน 
จนเด็กอายุครบ 3 ปี
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ได้รับ 
รายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็ก 
อายุครบ 3 ปี

* ถ้าเด็กอายุไม่ครบ 3 ปี สามารถลงทะเบียนได้นะคะ

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

 หญิงตั้งครรภ์หรือมารดาของเด็กแรกเกิด หรือบิดาเด็ก 
แรกเกิด หรือผู้ปกครองเด็กแรกเกิด (กรณีหญิงตั้ง 
ครรภ์หรือมารดาของเด็กแรกเกิดเป็นหญิงต่างด้าวหรือ 
บุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์)
- มีสัญชาติไทย
- ต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความ 
ยากจน

 เด็กแรกเกิด
- มีสัญชาติไทย
- ต้องอาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความ 
ยากจน
- ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความ 
อุปการะของหน่วยงานของรัฐ (ยกเว้นการได้รับเงิน 
สงเคราะห์บุตรจากกองประกันสังคม เงินสงเคราะห์ 
เป็นครั้งคราว และเบี้ยความพิการ)

"ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน" หมายความว่า ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ให้นับรวมรายได้ในรอบเดือนหรือรอบปีของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแห่งนั้น โดยให้นับรวมเด็กแรกเกิดด้วย ซึ่งสมาชิกของครัวเรือนมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติโดยสายโลหิตหรือการสมรส หรือด้วยเหตุอื่นตามกฎหมาย (แต่ไม่นับรวมผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือผู้ซึ่งได้อนุญาตให้อยู่อาศัยด้วย)