วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการปฎิบัติงาน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง