วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดประชุมสมาชิกชมรม ผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีวิทยากร ได้มาให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบและการรับประทานกล้วยในวัยสูงอายยุ"