เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทำหมอนหลอดกาแฟเพื่อสุขภาพ" ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง