ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยส่งรายละเอียดตามแบบเสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562