วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียครัวเรือนต้นแบบประจำงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง