วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 9.00น. นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และปีที่6 ณ โรงเรียนนนประสิทธิ์วิทยา