ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมทำแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง

https://itas.nacc.go.th/go/eit/e2ghsu?fbclid=IwAR1w4UVWEXEqngXcb0YRQIsBZ1GNaWS2z45FSNBHpyoM_aU4F2I7rA_clCg