รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561