กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาาน โดยเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โรงเรียนนนทประสิทธิ์วิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางไผ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้ออาทร ข้อูลเพิ่มเติม 1 2 3 4 5 6 7