ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 29 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดังนี้