ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง 

เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562