ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562