ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 920 รายการ