เบอร์โทรศัพท์ในเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ลำดับ

สถานที่

เบอร์โทรภายนอก

เบอร์โทรภายใน

หมายเหตุ

ประชาสัมพันธ์

๐๒-๕๗๑๗๖๗๒-๗๖

 

หน้าห้องนายกเทศมนตรี

๐๒-๙๒๔๓๑๑๔

 

 

สภอ.ย่อยบางบัวทอง

๐๒-๕๗๑๗๖๘๐

 

 

หน้าห้องปลัดเทศบาล

๐๒-๕๗๑๗๗๓๕

 

 

ป้ายไฟวิ่ง (กองวิชาการ)

๐๒-๕๗๑๘๐๓๕

 

 

นายกเทศมนตรี

 

๑๒๐๒

 

ปลัดเทศบาล

๐๒-๕๗๑๗๗๓๕

๑๓๐๐

 

สำนักปลัดเทศบาล

๐๒-๕๗๑๗๔๔๒

๑๓๐๑

ธุรการ

 

 

 

๑๓๐๒

งานเจ้าหน้าที่

กองสวัสดิการสังคม

๐๒-๕๗๑๐๘๙๙

๑๓๑๑

 

๑๐

กองคลัง

๐๒-๕๗๑๐๘๘๔

๓๑๐๐

การเงิน

 

 

๐๒-๕๗๑๒๐๑๐

๓๑๐๑

งานภาษี

 

 

 

๓๑๐๓

งานแผนที่

๑๑

กองวิชาการและแผนงาน

 

๒๓๐๑

 

๑๒

กองช่าง

 

๑๔๐๖

 

 

 

 

๑๔๐๘

ห้องเขียนแบบ

๑๓

กองสาธารณสุข

 

๔๑๐๒

งานดูดส้วม

 

 

 

๔๑๐๓

ห้องยา

 

 

 

๔๑๐๔

ศูนย์ส่งเสริม

 

 

 

๑๔๑๖

ธุรการ

๑๔

สำนักการศึกษา

 

๑๔๑๑

 

 

 

 

๑๔๑๒

 

 

 

 

๑๔๐๙

ผอ.สำนัก

๑๕

เทศกิจ

 

๒๓๐๕

 

๑๖

พัสดุ

๐๒-๕๗๑๒๐๑๐

๓๑๐๒

 

 

 

 

๑๔๑๕

 

๑๗

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

๑๓๐๑

 

๑๘

งานทะเบียนราษฎร

 

๒๑๐๒

 

๑๙

สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)

๐๒-๕๗๑๗๖๗๘

 

 

๒๐

งานป้องกันฯ

๐๒-๕๗๑๗๖๗๙

 

 

 

 

๐๒-๕๗๑๒๗๗๗

 

 

๒๑

โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์

๐๘-๑๒๙๐๘๗๕๒

 

ผอ.โรงเรียน

๒๒

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

๐๒-๕๗๑๗๐๘๔

 

เบอร์แฟกซ์