สถานที่ท่องเที่ยว: วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดนี้สร้างเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จบพิตรพระราชสมภพเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร์รามาธิบดี จักรนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงสถิตสถาพรในไอยศูรย์สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
คณะสงฆ์จีนนิกายล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่คณะสงฆ์จีนนิกาย และแก่พุทธศาสนิกชนชาวจีน ผู้ที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตลอดมา
ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ คณะสงฆ์จีนนิกายเห็นว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ให้รุ่งเรืองแผ่ไพศาลไปในทิศานุทิศ และเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานฝ่ายจีนนิกาย กับทั้งเป็นการสถาปนาวิทยาลัยเป็นที่เล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร สมกับปณิธานที่จะช่วยกันสร้างภิกษุสามเณร ให้เป็นศาสนทายาทไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาในการภายหน้า คณะกรรมการสงฆ์จีนนิกายพร้อมทั้งพระเถรานุเถระ และพสกนิกรไทย–จีนทุกหมู่เหล่า จึงพร้อมใจกันตั้งปณิธานสร้างสังฆารามขึ้นใหม่ เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระเมตตาเสด็จไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานนามอารามแห่งนี้ว่า“ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ”

<<

 

>>

สถานที่ท่องเที่ยว: วัดละหาร
วัดละหาร ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ 2 ซอยเทศบาล 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร 02-571-7619 http://www.watlaharn.org/

วัดละหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๒ ซอยเทศบาล ๔ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย (เขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลบางรักใหญ่เขต ๑) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาณาเขตทิศเหนือติดที่ดินนายขันชัย ฤทธิตรีคูณ ทางทิศใต้ติดคลอง บ้านกล้วย ทิศตะวันออกติดคลองบางบัวทอง ทิศตะวันตกติดถนนบางกรวย-ไทรน้อย

วัดละหาร เป็นวัดประจำอำเภอ เป็นวัดรองเจ้าคณะจังหวัด ได้เปิดสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ และแผนกบาลีเริ่มเปิดตั้งแต่ พุทธศักราช๒๔๙๖ เป็นต้นมา เป็นศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์สงเคราะห์พุทธมามกะประจำอำเภอบางบัวทอง เป็นศูนย์อบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นประจำปี พุทธศักราช๒๕๓๕ ในสมัยพระครูนนทโมลี(สำรวย อาภากโร) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

 

สถานที่ท่องเที่ยว: วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)
http://watbangpai.weebly.com

เนื้อที่ ๓๑ไร่ ๒ งาน ๘๕ ตารางวา วัดได้ก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๐๙โดยมีเศรษฐีถวายที่ดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๗ เมตร ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อพ.ศ.๒๓๑๕ ต่อมาชุมชนได้เจริญขึ้น มีหมู่บ้านล้อมวัดอยู่หลายหมู่บ้านทำให้ประชากรเพิ่มมากขึ้น จำนวนพระสงฆ์
ที่จำพรรษาจึงเพิ่มขึ้นทำให้อุโบสถเก่าเล็กไป ไม่พอเพียงต่อการรองรับ พระภิกษุสงฆ์ในการทำสังฆกรรม ทางคณะกรรมการจึงได้ปรึกษาและมีมต ิเห็นชอบพร้อมเพรียงกันในการก่อสร้าง อุโบสถหลังใหม่เพื่อรองรับสังฆกรรม ของคณะสงฆ์ในเขตพัทธสีมา ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

<<

 

 

>>

สถานที่ท่องเที่ยว: วัดพระแม่สกลสงเคราะห

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ 5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

เดิมทีก่อนที่จะมีวัดเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีมิสซา บรรดาสัตบุรุษที่ย้ายกันมาจากที่ต่างๆ โดยเฉพาะจากสามเสนที่ย้ายกันมาทำมาหากินอยู่ที่บางบัวทอง พวกเขาก็ได้รับกำลังใจจากการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากของคุณพ่อแฟร์เลย์ ก็มีโอกาสโปรดศีลล้างบาปให้กับพวกเขา

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว: มัสยิดนะฮ์ฏอตุลอิสลาห์

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต ละหาร ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0257 7

สุเหร่าศาสนาอิสลาม