จัดบริการรถบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ

02/12/2016

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดบริการรถบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่มาติดต่องานบริการของเทศบาล เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล ทำดีเพื่อพ่อ